Overzicht vragen en antwoorden

 1. Wat is de tweede pijler?

  Met de eerste pijler wordt het gewone (= wettelijk) pensioen bedoeld. Met de 2de pijler wordt bedoeld : het vrij aanvullend pensioen, opgebouwd door bijdragen van de werkgever. Deze 2de pijler strekt ertoe het verlies aan inkomen op te vangen dat de werknemer lijdt doordat het wettelijk pensioen meestal veel lager is dan het beroepsinkomen.

 2. De gestorte werkgeversbijdragen in het kader van het sectoraal pensioenstelsel zijn verworven door de aangeslotene uit dienst getreden vóór 01.01.19 indien de aangeslotene gedurende minstens 220, niet noodzakelijk opeenvolgende, dagen heeft gewerkt over een periode van 12 opeenvolgende kwartalen. Dezelfde voorwaarde geldt voor de voordelen van de solidariteitstoezegging. Geldt deze voorwaarde ook voor iemand die niet voltijds werkt ?

  Inderdaad. Stel dat 1 werknemer op 5 dagen telkens 4 uur heeft gewerkt en een andere op die 5 dagen telkens 8 uur, dan hebben beide werknemers in het kader van het aanvullend pensioen en de solidariteitstoezegging 5 dagen gewerkt.

 3. De gestorte werkgeversbijdragen in het kader van het sectoraal pensioenstelsel zijn verworven door de aangeslotene uit dienst getreden vóór 01.01.19 indien de aangeslotene gedurende minstens 220, niet noodzakelijk opeenvolgende, dagen heeft gewerkt over een periode van 12 opeenvolgende kwartalen. Tellen voor de berekening van die 220 dagen ziektedagen en verlofdagen mee ?

  Nee, ziektedagen en verlofdagen tellen niet mee. Wie bijvoorbeeld aan 210 gewerkte dagen komt en aan 10 ziektedagen, komt niet aan 220 gewerkte dagen.

 4. Waar vind ik toelichting bij de pensioenfiche ?

  Deze toelichting vindt u hier.

 5. Hoe lang duurt het vooraleer in geval van pensionering of overlijden het opgebouwde pensioenkapitaal wordt uitbetaald ?

  De uitbetaling gebeurt maximum 6 maanden na de laatste dag van het kwartaal waarin de laatste tewerkstelling plaatsvond. Wie bijvoorbeeld op 01.02.15 met pensioen gaat, ontvangt zijn pensioenkapitaal rond 30.09.15 (6 maanden na 31.03.15 (de laatste dag van het kwartaal waarin de laatste tewerkstelling plaatsvond)).

 6. Hoe kan ik het bedrag van mijn aanvullend pensioen opvragen?

  U contacteert best het Fonds Tweede Pijler PC302 via het telefoonnummer 02 513 61 21 of via info@f2p302.be.

 7. Brengen de aansluiting bij het sectoraal pensioenstelsel en de inning van de bijdrage voor het sectoraal pensioenstelsel voor de werkgever extra werk met zich mee ?

  Nee. De aansluiting en de inning gebeuren automatisch, ze brengen voor de werkgever geen bijkomende administratie met zich mee.

 8. Hoe gebeurt de berekening van de bijdrage van 1% voor de personeelsleden die met fooien worden bezoldigd ?

  Vermits de RSZ enkel over de forfaitaire daglonen beschikt, gebeurt de berekening op basis daarvan.

 9. Ik heb een brief gekregen waarin staat dat mijn aanvraag buiten toepassing werd goedgekeurd. Moet ik later nog bepaalde stappen ondernemen ?

  Overeenkomstig artikel 5.3 van de cao van 28.06.12 dienen bij elke wijziging van de bijdragen van het sectoraal pensioenstelsel (bijvoorbeeld de verhoging naar 1% vanaf 01.01.15) een nieuwe verklaring van de werkgever en een nieuw actuarieel attest te worden overgemaakt aan het Fonds Tweede Pijler.